Privacy verklaring sollicitanten

PAQUES Privacyverklaring voor sollicitanten

Paques conformeert zich aan onderstaande privacyverklaring met betrekking tot sollicitanten. Het doel van deze verklaring is de privacy van zowel interne als externe sollicitanten te waarborgen en sollicitanten te informeren over de wijze waarop Paques gegevens van en over sollicitanten verzamelt en verwerkt. Paques hecht er grote waarde aan dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met wet- en regelgeving voor de bescherming van privacygegevens. Door het verstrekken van persoonsgegevens ten behoeve van de wervings- en selectieprocedure gaat de sollicitant ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden verwerkt door Paques. Onder Paques worden alle aan haar alle gelieerde ondernemingen in Nederland verstaan. Deze gegevens worden opgenomen in een database, vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Paques. Paques verstrekt geen informatie aan derden, tenzij daarvoor een wettelijke verplichting geldt.

Doel en soort van de gegevens

Paques verzamelt en verwerkt gegevens die sollicitanten verstrekken via HRM@paquesglobal.com of door middel van formulieren en/of aangehechte CV’s via de carrière site van Paques: www.paquesglobal.com en/of externe carrière sites. Paques verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen in de database zijn NAW-gegevens, emailadres, geslacht, taal, opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.), arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.), gespreksnotities en indien van toepassing assessments en evaluaties.

Bewaartermijn

Paques bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en (voorzover hieronder omschreven) na de wervings- en selectieprocedure. Na afronding van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten die zijn afgewezen verwijderd. De gegevens van sollicitanten, waarmee wordt afgesproken dat deze in bestand worden gehouden, worden maximaal voor de duur van 1 jaar bewaard. De lokale wetgeving wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Paques verwijderd.

Rechten van de sollicitant

De sollicitant heeft recht om te weten welke persoonsgegevens door Paques zijn vastgelegd. Daarnaast heeft de sollicitant het recht om gegevens te corrigeren, aan te vullen (voorzover dit relevant is voor de sollicitatieprocedure) of te doen verwijderen. In al deze gevallen dient de sollicitant het verzoek per e-mail in te dienen via . Als de sollicitant van mening is dat de gegevensverwerking in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, kan een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens worden ingediend.

Door het verstrekken van persoonsgegevens door de sollicitant, verklaart de sollicitant zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen Paques.

Wijzigingen

Paques behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor sollicitanten geregeld te raadplegen, zodat de sollicitant van deze wijzigingen op de hoogte is.